Slaap apnoe syndroom

slaap apnoe syndroom

Om te bepalen of er bij iemand sprake is van osas, is het afhankelijk van de klachten noodzakelijk om een aantal onderzoeken te doen. Om te bepalen of u wel of geen osas heeft, wordt altijd een slaaponderzoek gedaan. Er zijn twee soorten slaaponderzoek: Ernst van de aandoening, bij het stellen van de diagnose, wordt gekeken hoe ernstig de klachten zijn. Er is een indeling in licht, matig en ernstig slaap-apneu. De ernst van het Slaap-apneu syndroom wordt bepaald door twee factoren: Apneu - hypopneu index (AHI). Aantal ademstops of sterk verminderde ademhalingen per uur.

Heeft iemand alleen obstructief slaapapneu als gevolg van de slaaphouding, dan heet dit posa. Ervaart de patiënt hierdoor ook klachten dan spreken we van posa syndroom (posas). Vooral de zwaartekracht is de oorzaak van de afsluiting van de luchtweg. Door ademnood en het gebrek aan zuurstof ontwaakt de patiënt telkens even tijdens de slaap. De patiënt merkt meestal niets van de onderbreking van de slaap. De ontwaakreacties zorgen er wel voor dat iemand niet in prognosis een diepe slaap komt, die voor een goede nachtrust erg belangrijk. Het normale slaappatroon wordt verstoord door de ontwaakreactie' waardoor iemand chronisch slaaptekort heeft en overdag erg moe. Daarbij komen ook nog eens dalinen van het zuurstofgehalte in het bloed voor met schadelijke effecten (zeker op lange termijn). Diagnose stellen, bij een vermoeden van osas, zal de huisarts de patiënt verwijzen naar het slaapcentrum. Er zijn afspraken gemaakt tussen de longartsen, kno-artsen en neurologen over patiënten met verdenking op slaap-apneu. Afhankelijk van de klachten krijgt trifle de patiënt een eerste afspraak bij twee van hen.

slaap apnoe syndroom
csa-syndroom (csas). Csas komt minder voor dan osas. Csas komt vooral voor bij patiënten met bloeddrukschommelingen, een hart- of neurologische aandoening. Ook bij pasgeborenen kan dit voorkomen, waarbij in enkele gevallen de apneu leidt tot plotselinge wiegendood omdat er geen of te laat een nieuwe ademprikkel wordt gegeven. Met name forse schommelingen in koolzuurgas- en zuurstofgehalte  in het bloed spelen een belangrijke rol in csas. Positioneel Obstructief Slaap Apneu (posa ademstilstanden kunnen ook ontstaan afhankelijk van iemands slaappositie. Meestal ontstaan bij rugligging meer apneus dan bij andere houdingen.

Obstructive sleep Apnea, syndrome, webMD


Er is geen sprake van een ademstop (zoals bij apneus) maar van vermindering van de verplaatsing van lucht naar de longen. . Het zuurstofgehalte in het bloed kan hierdoor flink dalen, net als bij apneus. Osa(s csa(S) en/of posa(s er bestaan bij deze aandoening diverse varianten; het Obstructieve slaap-Apneu (syndroom centrale Slaap-Apneu (syndroom) en Positioneel Obstructief Slaap Apneu (posa). Deze varianten komen ook vaak in combinatie met elkaar voor en beïnvloeden elkaar. Tijdens de ademstilstanden of verminderde ademhalingen, heeft de patiënt wel een prikkel om adem te halen, maar de ingeademde lucht komt niet verder dior dan de keel. De luchtweg is gedeeltelijk of helemaal geblokkeerd. Dit heet Obstructieve slaap-apneu. Tijdens de slaap ontspannen de spieren. Daardoor kunnen de tong, bovenste luchtwegen en de zachte delen van het verhemelte in de keel de luchtweg blokkeren.

Relatie tussen hoofdpijn en slaap


Huid (uitgaand van moedervlek) Melanose donkere verkleuring Membraan dun vlies Menarche eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit Mengbaar wat gemengd kan worden Meningitis hersenvliesontsteking Menopauze overgangsjaren Menorragie hevige maandstonden, hevige menstruatie menstruatie maandstonden, maandelijkse bloeding bij. Bij huidafwijking Nutriënt voedingsstof Nycturie verhoogde urinelozing in de nacht Nystagmus oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog Obesitas vetzucht Objectief waarneembaar Observatie waarneming Obsessie dwangvoorstelling Obstetrisch verloskundig Obstipatie moeilijke stoelgang Obstructie verstopping Occasioneel nu en dan voorkomend Occlusie afsluiting Occult verborgen Oculair oog-, met. Van het trommelvlies van het oor Paradoxaal in strijd met de verwachting Parallel evenwijdig Paralyse verlamming Parameter kenmerk paranoia achtervolgingswaanzin Paraplegie verlamming aan beide zijden van het lichaam Parasitair door parasieten veroorzaakt Parasympathicomimeticum geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst Parathyreoïd met betrekking. Van een intubatie persistens persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig Perspiratio huidademhaling Pertussis kinkhoest Perversie perversiteit, tegennatuurlijkheid, verdorvenheid Pessarium anticonceptiemiddel; rubber kapje in de vagina dat de baarmoedermond afsluit Petechieën kleine puntvormige huidbloedingen Petit Mal korte aanval van vallende ziekte, korte toeval Ph zuurgraad Pigmentatie verkleuring Pilo-erectie. Huid Placebo geneesmiddel zonder werking Placenta moederkoek plasma-Expander geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt Plasmaproteïne eiwit in het bloedplasma Plasminogeen eiwit in het bloed Pleuritis borstvliesontsteking Plexus netwerk van zenuwen of bloedvaten Pneumonie longontsteking Pneumopathie longziekte poliomyelitis virusinfectie. Van de grijze stof van het ruggemerg Polyarthritis ontsteking van meer dan én gewricht Polydipsie verhoogd dorstgevoel, veel drinken Polymorf veelvormig Polyneuritis ontsteking van verschillende(meerdere) zenuwen Polypeptide keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren Polytherapie behandeling met meerder methoden Polyurie vermeerderde urinelozing Polyvalent. Preputium voorhuid van penis Presentatie ligging Presynaptisch voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen Preventie voorkoming (van ziekte) Priapisme een erectie van de penis die veel te lang blijft Primair oorspronkelijk Primovaccinatie eerste inenting (met pokstof) Procedure werkwijze procreatie voortplanting Proctitis. Een kunstarm) Protozoòn primitief éncellig organisme Protrombine bloedstollingsfactor Protrusie uitpuiling Proximaal het dichtst bij Prurigineus jeukend Pruritus jeuk pseudomembraneus met vorming van een schijnbaar membraan (vlies) Pseudotumor schijngezwel Psoriasis schubziekte met overmatige vette schilfers.

slaap apnoe syndroom

1 hart(pomp)slag weggepompt wordt Elastisch rekbaar Electief verkozen, voorkeur hebbend Elektro-Encefalo-Grafie beeld van light de elektrische hersenstroom Elektrocardiografie onderzoek van de electrische activiteit van het hart Elektrofysiologisch met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel Elektrolyt chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst. Weker te maken Emotioneel gevoelsmatig Empirisch wat op ervaring of proefneming berust Empyeem etterophoping Emulgeren een melkachtige oplossing vormen Emulsie vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig Enantheem uitslag op de slijmvliezen Encefalitis hersenontsteking Encefalopathie hersenziekte Endemisch inheems Endocarditis onsteking van de hartwand. Bevolking Epidermaal behorend tot de opperhuid Epiduraal buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies Epifysair met betrekking tot de groeischijf Epigastralgie pijn in de bovenbuik epigastrisch met betrekking tot de bovenbuik epilepsie vallende ziekte, toevallen Episiotomie verwijding van. De productie van geneesmiddelen Farmacodynamie leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen Farmacokineticum leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam Farmacologisch leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende farmacon geneesmiddel Faryngitis keelontsteking. Vorm van hartritmestoornis Fibrine vezelstof in het bloed Fibrinolytisch wat eiwit in gestold bloed oplost Fibrose woekering van bindweefsel Filmcoated met een doorschijnend omhulsel Filtratie filtering fiool medicijnflesje first-Pass eerste hindernis Fissuur spleet, kloof Fistel pijpzweer Fixatie vasthechting Flaccidus slap Fladderen flutter, vorm van hartaritme.

Infauste prognose met dodelijke afloop Infectie besmetting met ziektekiemen Infiltratie vochtafzetting Inflammatie ontsteking Influenza griep Infusie toedienen van vloeistoffen Infuus vochttoediening in de bloedvaten Ingestie innemen van voedsel en drank Inguinaal met betrekking tot de liesstreek inhalatie inademing van dampen Inherent samengaand Inhibitie remming Initiaal. Isoleren afsluiten Isotonisch isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving Jejunum deel van dunne darm juveniel met betrekking tot de jeugd Katabolisme weefselafbraak katalyseren snel voort doen gaan Keloïd littekengezwel (woekering) Keratitis oogbindvliesontsteking Keratoconjunctivitis ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies Keratolyticum middel dat de hoornlaag. Klassiek verschijnsel verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is Klinisch direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar koilonychie lepeltjesnagels koolhydraat verbinding van koolstof Kristallisatie kristalvorming Kristalurie aanwezigheid van kristallen in de urine Kruisallergie overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid Kruisinfectie besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis. Kwalitatief naar de hoedanigheid Kwantitatief met betrekking tot de hoeveelheid Kyste holte gevuld met vocht Kystische fibrose aandoening van exocriene klieren Labiel onstandvastig, wankelbaar Laceratie weefselverscheuring Lacrimaal met betrekking tot tranen Lactatie borstvoeding Laryngitis slijmvliesontsteking van het strottehoofd Lassitudo vermoeidheid Latent sluimerend Latentietijd tijd tussen. Weefsel Macula vlek, gele vlek op het netvlies van oog Maculopapuleus met vlekken gepaard Malabsorptie gebrekkige opname van voedingsstoffen Malaise gevoel van onwelzijn Malformatie misvorming Maligne kwaadaardig Mammair met betrekking tot de vrouwelijke borstklier witte Manie ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand) Manifest onmiddellijk herkenbaar Manifestatie waarneembaar. G.v bloed in ontlasting Melanoom kwaadaardig gezwel.

Slaapapneu (snurken en osas) oorzaken


In de darm Commotio schudding, gebruikt voor hersenschudding Compatibel op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen Compensatie herstel van het evenwicht Competitief die elkaar bestrijden of tegenwerken Complement aanvulling Complementair aanvullend Complex ingewikkeld Complicatie bijkomende ziekte (verergering) Component bestanddeel Concentratie sterkte van een. Bloed Conjugatie binding Conjugatus gekoppeld Conjunctivitis bindvliesontsteking. D oog Conservatief op behoud gericht, afwachtend Conserveren in stand houden Constipatie verstopping, harde of uitblijvende ontlasting Constitutioneel door de lichaamsbouw bepaald Contact aanraking Contaminatie verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie continu voortdurend Contra-Indicatie een reden om een behandeling of onderzoek niet uit. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten Contusie kneuzing Convalescentie periode van herstel Conventioneel wat door het vaste gebruik bepaald is Conversie omzetting Convulsie stuip, toeval coordinatie onderlinge afstemming in de bewegingen Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen Cornea hoornvlies. H oog Coronair met betrekking tot de krans-slagaders.

Hart Corpus Luteum geel lichaam Correctie verbetering Correlatie samenhang Corresponderen overeenstemmen met Cortex schors Corticaal met betrekking tot de schors Corticosteroide bijnierschorshormoon Cosmeticum schoonheidsmiddel Coxalgie heuppijn Craniaal met betrekking tot de schedel Creatininemie teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed Crisis ernstige ziekteaanval Criterium toets. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen Curve kromme lijn Cutaan met betrekking tot de huid cyanose blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort Cyclisch wat regelmatig terugkeert Cycloplegie verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog Cyclus terugkerende regelmatige reeks Cystitis. H hart Decongestivum middel dat zwelling vermindert Decorum fatsoen Decubitus doorligwond Defecatie stoelgang, het produceren van ontlasting Defibrillatie elektrische behandeling van hartritmestoornis Deficiëntie tekort Deficit gebrek degeneratief afnemen of vermindering van orgaan of functie degradatie afbraak dehydratatie tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van. Lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen Dementie geestelijke achteruitgang Demulcens middel om huid, slijmvliezen enz. Weker te maken Dendritisch vertakt Dentitie tanden krijgen Dependent afhankelijk depersonalisatie psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf Depigmentatie verdwijning van kleur (pigment) Depletie lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof Depolarisatie vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel Depressie ziekelijke neerslachtigheid Deprivatie een gemis dat. Tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter. Diffusie vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen Diffuus zonder scherpe begrenzing Difterie infectieziekte digestief met betrekking tot de spijsvertering Digitalisatie toediening van geneesmiddelen bij hartziekten Dilatatie verwijding Diplopie dubbelzien Direct rechtstreeks Discoid schijfvormig Dislocatie ongewone verplaatsing Dispositie aanleg, vatbaar zijn voor Dissemineren uitzaaien Dissociatie uiteenval Distaal. Orgaandonor degene die zijn orgaan afstaat Doping stimulerende (genees)middelen Dorsaal aan de rugzijde dosering verstrekte hoeveelheid Doseringsregime regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen Dosis hoeveelheid van een geneesmiddel Drainage vochtafvoering Dubbelblind zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. Bij onderzoek nieuw geneesmiddel Ductus afvoerbuis, kanaal duodenum twaalfvingerige darm Dura mater harde hersenvlies Dysartrie uitspraakgebrek dyscrasie gestoorde gezondheid Dysenterie rode loop, bloeddiarree dysfagie slikstoornis Dysforie sombere stemming, somber gevoel Dysfunctie gestoorde werking Dysgenesie gebrekkige aanleg of ontwikkeling Dysgeusie smaakstoornis Dyskinesie bewegingsstoornis Dysmennorroe pijnlijke maandstonden.

keel neus Oor

Mens Anabool weefselopbouwend Anaemia anemie (bloedarmoede) Anafylactisch als gevolg van overgevoeligheid (allergie) Analepticum versterkend middel Analgeticum pijnstiller Analoog overeenkomend met Analyse ontleding Anamnese vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis Ananroob onafhankelijk van zuurstof Anastomose vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten Anatomisch met betrekking kosten tot. Migraine of een toeval Auraal met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval Auriculair met betrekking tot het oor Auscultatie luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen Auto-Immuun met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels Automatie zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn Autonoom zelfstandig azoospermie gebrek aan zaadcellen azotemie toename van het stikstofgehalte van het bloed Bacil staafvormige bacterie bactericide bacteriedodend. Gaatje door tandbederf Cefalalgie pijn in het hoofd Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel Celmembraan omhulsel (wand) van de cel Cerebellair met betrekking tot de kleine hersenen Cerebraal met betrekking tot de grote hersenen Cerebrospinaal met betrekking tot hersenen en ruggemerg Cerebrovasculair met betrekking tot. Gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging Chemisch scheikundig Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels Chemotherapeuticum medicijnen waarmee kanker behandeld wordt Chemotherapie behandeling van kanker met medicijnen Chirurgisch betrekking hebben op operatief Chloasma levervlekken, huidverkleuringen Cholangiografie roentgenonderzoek van de galwegen Cholangitis ontsteking van. Huid Commensaal onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv.

slaap apnoe syndroom

Uitgeslapen wakker worden, informatie over slaap

Acantholyse verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat. Accidenteel toevallig, of als gevolg van een ongeluk. Accommodatie scherpstelling vban het oog, accumulatie ophoping van stoffen, aciditeit zuurgehalte. Acidose zuurvergiftiging, acne puistjes, acrocyanose blauwkleuring van handen, voeten, acth hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel, actief werkzaam. Activeren werkzaam maken, activiteit werking, acustischit (akoestisch) het gehoor betreffend, acuut plotseling en hevig. Adaptatie aanpassing Addictie verslaving Additioneel toegevoegd Additivum toevoeging Adenitis (lymf)klierontsteking Adenoom goedaardig klierweefselgezwel Adequaat website correct en passend bij Adhesie vergroeiing Adjuvans toevoegsel Adnexitis ontsteking van de eierstokken en de eileiders Adolescent jeugdig persoon, puber Adrenerg. Sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline Adrenolyticum middel dat adrenaline bevat Adsorberen aantrekken, aan de oppervlakte binden Adstringerend bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan Adult volwassene Advies. Een hersenaandoening Affiniteit aantrekkingskracht Afterload nabelasting Agalactie gebrek aan moedermelk Agammaglobulinemie gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer Agens werkzame (chemische) stof Aggravatie verergeren of overdrijven Aggregatie samenklontering Agitatie opwinding Agonist spier die zelfstandig werkt Agranulocytose vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het. Atropine Alkalose zuurverlies Alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen Allergeen stof die overgevoeligheid veroorzaakt Allergie overgevoeligheid Allergisch overgevoelig Alopecie haaruitval Alternatief anders en even geschikt Alterneren elkaar afwisselen Alveolitis ontsteking van de longblaasjes Amblyopia ambly-opie (lui oog) Ambulant in staat om te lopen Amenorrhoea.

Abces ophoping van pus in het lichaam, venusheuvel etterbuil. Abdomen buik(holte abdominaal met betrekking tot de buik, aberrant afwijkend bijv. Een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam. Abnormaal afwijkend van de norm, abortus miskraam, abortus provocatus opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder. Abrasie schaafwond, afkrabbing, abrupt plotseling, absence kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen. Absorptie opname, abstinentie onthouding(sverschijnselen. Van medicijnen, alcohol, drugs.

Slaapstoornissen - uz gent

Bij het Slaap-apneu syndroom treden ademstilstanden op in de slaap. De meeste mensen hebben wel eens een (sterk) verminderde ademhaling of een ademstilstand in de slaap. Er is sprake van een slaapstoornis als dit 's nachts meer dan vijf keer per uur gebeurt en dit minimaal premier tien seconden duurt. Het gevolg van een verminderde ademhaling of ademstilstand is dat de zuurstofspeigel in het bloed daalt en daardoor ontstaan onwenselijke wekreacties (arousals). Apneu, apneu betekent letterlijk geen lucht'. Sommige mensen stoppen tijdens het slapen regelmatig even met ademhalen. Bij apneu duurt een ademstop minstens 10 seconden, met vrijwel altijd een zuurstofdaling in het bloed tot gevolg. Hypopneu, tijdens de slaap kan er ook sprake zijn van hypopneus waarbij de ademhaling sterk verminderd is (minimaal gedurende 10 seconden). .

Slaap apnoe syndroom
Rated 4/5 based on 843 reviews
Recensies voor het bericht slaap apnoe syndroom

 1. Izyvup hij schrijft:

  Het risico neemt af na het stoppen met roken. Deze ademstops duren enkele seconden tot minuten en kunnen behalve vermoeidheid ook andere medische problemen veroorzaken. Als dit bij u het geval is, dient u zo spoedig mogelijk een dokter te raadplegen. De doos bevat tevens 5 ampullen met 1 milliliter water voor injectie.

 2. Xyzavoby hij schrijft:

  Verschijnselen, die kunnen optreden bij een overdosis, zijn: vermoeidheid, verwardheid, ongecoördineerd bewegen, sufheid, diepe slaap, soms zelfs bewusteloosheid met verminderde ademhaling en tot stilstand komen van de bloedcirculatie. Het Obstructieve slaapapneu syndroom (slaapapnoe of osas) is een slaapstoornis waarbij er terugkerend obstructieve ademhalingsstops of oppervlakkige ademhalingen optreden die leiden tot vermoeidheidsklachten. Zie ook artikel : Snurken, symptomen. Hormonen voorbijgaand vervroegd ontstaan van secundaire geslachtskenmerken bij kinderen komt sporadisch voor.

 3. Wolefa hij schrijft:

  Het osas is minder frequent bij vrouwen, kinderen en personen met normaal gewicht. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. In dit onderzoek definieerde men osas echter veel ruimer en in Amerika komt overgewicht meer voor. In het algemeen wordt een ahi van 5 - 15 beschouwd als een milde vorm van slaapapneu, een ahi van 15 - 30 wordt beschouwd als een gemiddelde slaapapneu en een ahi van 30 of meer wordt beschouwd als een ernstige vorm van slaapapneu.

 4. Ufyte hij schrijft:

  Onderzoek wijst echter uit dat 2 tot 4 van de volwassenen op middelbare leeftijd matig tot ernstig slaapapneu vertoont. Afhankelijk van de manier waarop u op rivotril reageert, de aard van uw ziekte en uw leeftijd en lichaamsgewicht zal uw dokter voor u de juiste dosering voorschrijven, te beginnen met een lage dosis die vervolgens geleidelijk zal worden verhoogd tot dat het gewenste effect. Vanaf januari 2010 wordt een mra voor osas vergoed door de zorgverzekeraar. Ook slaapverlamming en slapeloosheid kunnen voorkomen bij slaapapneu.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: